Reňkli rezin moda fermuar dişleri we geýim üçin lenta

Gysga düşündiriş:

Material: Plastiki
Dişler: ýag bilen örtülen mekgejöwen dişleri
Fermuar görnüşi: ýakyn, açyk we iki taraplaýyn açyk görnüşde edilip bilner
Ulanylyşy: her dürli ýagdaýda ulanylyp bilner, köplenç güýz, gyş eşikleri üçin fermuar, çagalar üçin eşikler hem bar.
Marka ady: G&E
Dişleriň reňki: özleşdirilip bilner
Fermuar lentasynyň reňki: reňk kartasyna we reňk nusgasyna görä düzülip bilner.
Puller: özleşdirilen
Ölçegi: düzülip bilner
Logotip: müşderiniň dizaýnyna görä düzülen
Mysal: Mugt (ýük ýygnamak)


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Resin fermuar

Bu görnüşli fermuar, neýlon fermuar materialynyň döremeginden we oýlanyp tapylmagyndan soň öndürilýär.Bu görnüşli material esasan kopolimer formaldegidden ýasalýar we bahasy neýlon we metal fermuarlaryň ortasynda.Bu görnüşdäki fermuarlaryň çydamlylygy metal we neýlon fermuarlaryndan has gowudyr.Plastmassa fermuarlary hem diýilýär.

Fermuarlaryň düzüm bölekleri

svasvav
asvb

Fermuarlaryň klassifikasiýasy

Gurluşyň klassifikasiýasy

Closeakyn fermuar, fermuar dişiniň aşaky ujy, gulplama agzasy bilen berkidilýär we diňe ýokardan aýrylyp bilner.Bu fermuar köplenç adaty haltalarda ulanylýar.
Açyk fermuar, fermuar dişiniň aşaky ujunda gulplama bölegi ýok, boltuň içine dakyň, ýokary fermuar bolup biler, aşak aýrylyp bilner.Bu fermuar geýimlerde we ýygy-ýygydan açylmaly beýleki zatlarda giňden ulanylýar.
Iki taraplaýyn açyk fermuar diýlip atlandyrylýan goşa açyk fermuar, bir fermuarda iki sany süýşüriji bar, iki ujundan açmak ýa-da ýapmak aňsat.Fermuaryň bu görnüşi uly gaplama haltalary, düşek, çadyrlar we ş.m. üçin örän amatlydyr.

Esasy artykmaçlygy

Çalt eltiş wagty
Gowy hil we hyzmat

Maslahat: Önümlerimiziň hemmesini özleşdirip bolýar.Ululygyny, materialyny, şekillerini we reňklerini üpjün edip bilseňiz, minnetdar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler