Görüş fermuar neýlon fermuar metal fermuar we beýlekiler

Moda dizaýnerleri moda dizaýnynda özboluşly fermuar görkezer, setirleriň modelirleme üýtgemelerine ünsi çeker, energiýa üpjün eder we dürli duýgulary berer.Fermuar toplumynyň bezeg funksiýasy we kostýum üçin peýdaly funksiýa, dürli fermuar emele getirýär, material hem dürli-dürli.Zipperler dizaýnerleriň ulanmagy üçin gowy materialdyr.

asfqfqwf

Materialyň klassifikasiýasy

Materiallara görä, fermuarlary neýlon fermuar, rezin fermuar, metal fermuar diýip klassifikasiýa edip bolar.
Neýlon fermuar - ýumşak, ýylmanak we reňkli.Sprocket has inçe, ýöne gowy.Neýlon fermuar her dürli eşikde we sumkada giňden ulanylýar, esasanam ýokary derejeli eşikleriň içki eşiklerinde we inçe matalarda.
Resin fermuar, materialyň berkligi, könelmegine we poslama garşylygy, esasy aýratynlygy temperaturanyň giň diapazonydyr.Sport eşikleriniň ähli görnüşleri üçin amatly.
Metal fermuar, güýçli berklik, çydamly..Etmezçiligi, beýleki fermuarlara garanyňda, çukurlaryň ýykylmagy ýa-da has aňsat süýşmegi.Jins, sumka we ş.m.

vasvbqb

Gurluşyň klassifikasiýasy

Closeakyn fermuar, fermuar dişiniň aşaky ujy, gulplama agzasy bilen berkidilýär we diňe ýokardan aýrylyp bilner.Bu fermuar köplenç adaty haltalarda ulanylýar.
Açyk fermuar, fermuar dişiniň aşaky ujunda gulplama bölegi ýok, boltuň içine dakyň, ýokary fermuar bolup biler, aşak aýrylyp bilner.Bu fermuar geýimlerde we ýygy-ýygydan açylmaly beýleki zatlarda giňden ulanylýar.
Iki taraplaýyn açyk fermuar diýlip atlandyrylýan goşa açyk fermuar, bir fermuarda iki sany süýşüriji bar, iki ujundan açmak ýa-da ýapmak aňsat.Fermuaryň bu görnüşi uly gaplama haltalary, düşek, çadyrlar we ş.m. üçin örän amatlydyr.
Görünmeýän fermuar, ýagny tikilenden soň, fermuar dişleri gizlenýär, görünmeýän fermuar.Ony ulanmak taýýar eşigi has owadan, geýip, adamlar has amatly edip biler.Adatça toý köýnegi, köýnek we ş.m.


Iş wagty: Apr-01-2022