Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Siziň bahaňyz näme?

Dürli mukdarda dürli bahalar bar.Bahasy üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Gözlegiňizden soň täzelenen bahany ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Mukdary size bagly.Kiçi sargyt kabul edilýär.Specialöne ýörite lenta üçin MOQ bar.Soramaga garaşýaryn.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Material taýýarlanylanda, nusgalary gutarmak üçin 1-2 gün, köpçülikleýin önümçiligi gutarmak üçin 3-5 gün gerek bolar.