Logörite logotip Zipper çap etmek we dürli funksiýa

Geýim dizaýnynda fermuaryň roly, esasan, düwmeleriň roluna meňzeş, ýöne olardan tapawutly eşik böleklerini birikdirmek we düzeltmek üçin ulanylýar.Düwmäniň estetiki taýdan nokatlaryň täsirine gönükdirilendigi aýdylsa, fermuar çyzyklaryň habardarlygyny ýokarlandyrar we rahat duýgy döreder.Fermuar, rahat, tötänleýin, amatly we ygtybarly yzarlaýan häzirki zaman durmuşynda adamlaryň psihologiki talaplaryny kanagatlandyryp biljek eşik geýen we çykaran mahaly çalt we berk tamamlanyp bilner.Egin-eşik kesýän bölekleri birleşdireniňizde, düwme diňe bir nokady düzetmek roluny oýnap biler, ýöne doly ýapylyp bilinmez.Aralarynda boşluklar bolar.Eger geýýän adam tozan gurşawy ýaly ýapyk beden şertlerinde geýmeli bolsa, fermuar gowy möhürläp biler.Käbir aýratyn şertlerde eşik geýmegiň çalt we täsirli ritmine laýyk gelýän eşik geýilende we çykarylanda fermuar çalt tamamlanyp bilner.Şonuň üçin fermuarlar köplenç sport eşiklerinde, iş eşiklerinde, tötänleýin eşiklerde we gündelik eşiklerde ulanylýar.

vabwbwe

Egin-eşik fermasyna talaplar we aýratynlyklar

Fermuar eşikleri aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir we belli bir aýratynlyklara eýe bolmalydyr.

Amatly we ýönekeý - fermuaryň ýönekeý işlemegi sebäpli, adamlaryň durmuşynyň tizligini ýokarlandyrmak zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Harby eşikde fermuar ulanmak harby tizligiň zerurlygyny kanagatlandyryp biler.

Howpsuzlyk berk - belli bir iş formasy gysgyç ulananda, bedene ýakyn täsir edip bilmez, howpsuzlygyň gizlin kynçylygy, induktiw şikes heläkçiliginiň aňsat sebäbi bolup biler.Içindäki zatlary ýitirmek üçin fermuar jübüsinde ulanylýar.Fermuar bilen gyş eşikleri berk, ýyly täsir edip biler.

Çeýe üýtgeşiklik - häzirki zaman durmuş ýörelgesini diwersifikasiýa etmek, çylşyrymlylyk, täze we dürli psihologiki taýdan ösýän, goşa açyk guýruk fermuarlaryny akylly ulanmak, diwersifikasiýa usullaryny geýýän eşikler, şahsylaşdyrylan, käbir bölekleri erkin söküp, stil üýtgemelerini döredip biler.

Bütewilik - Käbir eşikleri dizaýnda geýmeli we çykarmaly, göze görünmeýän fermuarlary ulanmak eşikleri has umumy utgaşdyryp biler.Aýallaryň köýnekleri we köýnekleri üçin ýumşak we ýylmanak görünmeýän fermuar, eşikleri has tekiz we doly edýär, şonuň üçin aýallaryň egrileriniň gözelligi ajaýyp görnüşde görkezilýär.

vabwebwe

Çekimlilik we güýç duýgusy - üýtgeşik jadyly fermuarlaryň çyzykly görnüşi, eşikde ulanylanda adamlara çaltlyk we güýç duýgusyny berýär.Göni çyzyk duýgusyndan has görnükli, güýçli bezeg roluny oýnap biler.Täsirinde fermuar tikmek mata biznesinden has giňdir, çyzykly duýgusy has görnüklidir.Fermuar bezegi sebäpli eşikler güýçli erkek güýjüni, gaty göni güýjüni görkezip biler.Geýim stiliniň dizaýnynda çyzygyň üýtgemegi gaty möhümdigi sebäpli, fermuar gurluşynyň özi gödek we goýy çyzygyň görüş aýratynlyklaryna eýe.Şonuň üçin çyzyklaryň dizaýnyny görkezmek üçin fermuar ulanmak geýim dizaýnynda dizaýnerleriň üns merkezine öwrüldi.Geýimleriň şahsylaşdyrylan stiline ünsi çekmek we dizaýn dilini baýlaşdyrmak üçin fermuarlar köplenç egin-eşikleri bölmek çyzygynyň we bölüniş çyzygynyň ýerine ulanylýar, wizual estetiki täsiri ýokarlandyrmak üçin dart, bölünen ýeri, jübüsi, öň tarapy ussatlyk bilen ulanylýar.

Tötänlik we amatlylyk - dartgynly işiň boş wagtlarynda fermuar bilen ýasalan penjek amatly, tötänleýin we amatly.

Ritm duýgusy: Fermuaryň çyzykly görnüşi we eşikdäki beýleki birleşdiriji çyzyklar ritm duýgusyny emele getirmek we eşigiň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak üçin dürli uzynlyklara we ugurlara birleşdirilýär.

Fermuar täzelikleri

nbwbew

Powerörite kuwwat islegini we fermuar öndürýän kärhanalar häzirki zaman geýim bazarynyň üýtgemegine uýgunlaşmak üçin ösüş innowasiýasyndan lezzet alýarlar, önümçilik dizaýny ýokary şahsylaşdyrylan moda önümleri, mysal üçin: ýangyç fermuar, suw geçirmeýän fermuar we ş.m. ýörite fermuar usullary, suw geçirmeýän, ýangyn güýji, ýörite ýumuşlar üçin kostýum zerurlyklary.Fermuar önümleri baýlaşdyrmagy dowam etdirýär, öý dokma önümleri, sumkalar, aýakgap we sport önümleri we beýleki ugurlar hem çalt ösýär.Öňümizdäki birnäçe ýylda daşky gurşawy goramak fermeri tendensiýa öwrüler, daşarky bazarda daşky gurşawy goramak boýunça täze görkezmeleriň ýygylygy, "pes hapalanmak, az energiýa sarp etmek, az uglerod" daşky gurşawy goramak boýunça üç fermuar güýçli öser.


Iş wagty: Apr-01-2022