Köp reňkli gyzgyn ýokary hilli suw geçirmeýän neýlon fermuar

Gysga düşündiriş:

Material: neýlon
Dişler: umumy suw geçirmeýän fermuar
Fermuar görnüşi: ýakyn, açyk we iki taraplaýyn açyk görnüşde edilip bilner
Ulanylyşy: Her dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner, ýöne köplenç sport eşiklerinde, aýakgaplarda, düşeklerde, sumkalarda, çadyrlarda ulanmagy makul bilýär.
Marka ady: G&E
Dişleriň reňki: özleşdirilip bilner
Fermuar lentasynyň reňki: reňk kartasyna we reňk nusgasyna görä düzülip bilner.
Puller: özleşdirilen
Ölçegi: özleşdirilen
Logotip: müşderiniň dizaýnyna görä düzülen
Mysal: Mugt (ýük ýygnamak)


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Suw geçirmeýän fermuar

Suw geçirmeýän fermuar neýlon fermuarlarynyň bir şahasy bolup, neýlon fermuarlaryny ýörite gaýtadan işlemek arkaly amala aşyrylýar.Köplenç ulanylýan häsiýetli bejergi, şol sanda taýak PVC filmi, taýak TPU filmi, suw geçirmeýän serişdäni çümdürmek, suw geçirmeýän fermuar örtügi we ş.m.

Suw geçirmeýän fermuar esasan ýagyşda ulanylýar, suw geçirmeýän funksiýa oýnap biler.Suw geçirmeýän fermuar giňden ulanylýar: sowuk eşikler, lykia eşikleri, aşaky kurtka, ýelkenli eşikler, suwa düşülýän kostýum, çadyr, ulag we gaýyk örtügi, ýagyş palto, motosikl ýagyş palto, suw geçirmeýän aýakgap, ýangyn eşigi, sumka, gyssagly eşik, balykçylyk eşigi we beýleki suw geçirmeýän baglanyşykly önümler.

Fermuarlaryň düzüm bölekleri

svasvav
asvb

Fermuarlaryň klassifikasiýasy

01 ýakyn
02 açyk
03 iki taraplaýyn açyk
04 iki sany ters çekiji bilen ýakyn
05 iki sany ters çekiji bilen açyk

Fermuar täzelikleri

Powerörite kuwwat islegini we fermuar öndürýän kärhanalar häzirki zaman geýim bazarynyň üýtgemegine uýgunlaşmak üçin ösüş innowasiýasyndan lezzet alýarlar, önümçilik dizaýny ýokary şahsylaşdyrylan moda önümleri, mysal üçin: ýangyç fermuar, suw geçirmeýän fermuar we ş.m. ýörite fermuar usullary, suw geçirmeýän, ýangyn güýji, ýörite ýumuşlar üçin kostýum zerurlyklary.Fermuar önümleri baýlaşdyrmagy dowam etdirýär, öý dokma önümleri, sumkalar, aýakgap we sport önümleri we beýleki ugurlar hem çalt ösýär.Öňümizdäki birnäçe ýylda daşky gurşawy goramak fermeri tendensiýa öwrüler, daşarky bazarda daşky gurşawy goramak boýunça täze görkezmeleriň ýygylygy, "pes hapalanmak, az energiýa sarp etmek, az uglerod" daşky gurşawy goramak boýunça üç fermuar güýçli öser.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler