Egin-eşik üçin dürli ululykdaky we reňkli üýtgeýän fermuar slaýderi

Gysga düşündiriş:

Material: metal
Dişler: fermuar slaýder
Ulanylyşy: her dürli fermuarlarda ulanylýar
Marka ady: G&E
Dişleriň reňki: özleşdirilip bilner
Ölçegi: özleşdirilen
Logotip: müşderiniň dizaýnyna görä düzülen
Mysal: Mugt (ýük ýygnamak)


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Süýşürijiniň ýerüsti bejergisi

Düwürtigiň üstki bejergisi, çekijiniň hilini we ýalpyldawuklygyny kesgitleýär

wqaffa

Slaýderiň klassifikasiýasy

Dürli fermuar materiallaryna görä, çekiş kellesini hem tapawutlandyrmaly.Süýşürijini metal slaýder, rezin slaýder, neýlon slaýder we görünmeýän slaýderlere bölmek mümkin.Käbir çekijiler ähliumumy, ýöne esas hökman başga.

Düwürijiniň ýerüsti bejergisine görä, çekiji pürküji boýag we elektroplatasiýa bölünip bilner.Spreý boýagy maşyn pürküjisine we el pürküjisine bölüp bolar, elektroplatirlemegi asma örtüklere we togalanýan örtüklere bölüp bolar.

Fermuarlaryň işi

Geýim dizaýnynda fermuaryň roly, esasan, düwmeleriň roluna meňzeş, ýöne olardan tapawutly eşik böleklerini birikdirmek we düzeltmek üçin ulanylýar.Düwmäniň estetiki taýdan nokatlaryň täsirine gönükdirilendigi aýdylsa, fermuar çyzyklaryň habardarlygyny ýokarlandyrar we rahat duýgy döreder.Fermuar, rahat, tötänleýin, amatly we ygtybarly yzarlaýan häzirki zaman durmuşynda adamlaryň psihologiki talaplaryny kanagatlandyryp biljek eşik geýen we çykaran mahaly çalt we berk tamamlanyp bilner.Egin-eşik kesýän bölekleri birleşdireniňizde, düwme diňe bir nokady düzetmek roluny oýnap biler, ýöne doly ýapylyp bilinmez.Aralarynda boşluklar bolar.Eger geýýän adam tozan gurşawy ýaly ýapyk beden şertlerinde geýmeli bolsa, fermuar gowy möhürläp biler.Käbir aýratyn şertlerde eşik geýmegiň çalt we täsirli ritmine laýyk gelýän eşik geýilende we çykarylanda fermuar çalt tamamlanyp bilner.Şonuň üçin fermuarlar adatça sport eşiklerinde, iş eşiklerinde, tötänleýin eşiklerde we gündelik eşiklerde ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler