Reňkli rezin moda fermuar dişleri we geýim üçin lenta

Gysga düşündiriş:

Material: Plastiki
Dişler: umumy dişler
Fermuar görnüşi: ýakyn, açyk we iki taraplaýyn açyk görnüşde edilip bilner
Ulanylyşy: Her dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner, köplenç güýz, gyş eşikleri üçin fermuar, çagalar üçin eşikler hem bar.
Marka ady: G&E
Dişleriň reňki: özleşdirilip bilner
Fermuar lentasynyň reňki: reňk kartasyna we reňk nusgasyna görä düzülip bilner.
Puller: özleşdirilen
Ölçegi: özleşdirilen
Logotip: müşderiniň dizaýnyna görä düzülen
Mysal: Mugt (ýük ýygnamak)


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Resin fermuar

Fermuarlaryň materialyna görä, fermuarlar üç kategoriýa bölünýär: metal fermuar, neýlon fermuar, rezin fermuar.Metal fermuar dişleri mis hatardan ýa-da diş hatar maşynynyň üsti bilen alýumin simden, neýlon fermuar dişleri merkezi çyzyk bilen örtülen neýlon monofilamentden, rezin fermuar dişleri boýag bilen deňeşdirmek arkaly poliester plastik tüwiden we sanjym galyplaýjy maşyn arkaly.

Fermuarlaryň düzüm bölekleri

svasvav
asvb

Fermuarlaryň klassifikasiýasy

Rezin fermuarlarynyň aýratynlyklary

1. Resin fermuar her dürli ýagdaýda ulanylyp bilner, ýöne köplenç eşik jübüsinde ulanmagy makul bilýär.
2. Köplenç ulanylýan fermuar kellesi boýalýar we käwagt elektrik bilen örtülýär.
3. Resin fermuar kopolimer formaldegid materialyna esaslanýar, bahasy neýlon fermuar bilen metal fermuar arasynda bolýar.Fermuar çydamlylygy metal fermuar we neýlon fermuarlaryndan has gowudyr.

Gowy rezin fermuarlaryny nädip saýlamaly

1, rezin fermuar saklaýjy: ýokarky we aşaky saklaýjy dişlere berk berkidilmeli ýa-da dişlere gysylmaly, güýçli we kämil bolmaly.
2, rezin fermuar slaýderini saýlamak: rezin fermuar kellesi has modellendirilýär, taýýar önüm ownuk we näzik bolup biler, ýöne şeýle hem berk bolup biler.Haýsy çekiji bolsa-da, kelläni çekmegiň aňsatlygyny duýmaly we öz-özüni gulplaýan bolsa
3, lenta: rezin fermuar mata kemeriniň çig maly poliester ýüpek ýüplük, tikin ýüplügi, ýadro sim we beýleki dürli ýüpek sim kompozisiýasy, onuň düzümi we reňklemesi dürli-dürli, şonuň üçin şol bir fermuarda reňk tapawudyny döretmek aňsat. .Lentany saýlamakda, birmeňzeş boýag saýlamak üçin, bulaşyklyk nokady ýok, matadan ýasalan dürli matalar ýumşakdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler