Zawod satuwy Dantel lentasy we pagta lentasy bilen görünmeýän fermuar

Gysga düşündiriş:

Material: neýlon
Dişler: göze görünmeýän fermuar, gizlin fermuar hem diýilýär
Fermuar görnüşi: ýakyn
Ulanylyşy: Her dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner, ýöne köplenç köýnek, aýakgap, düşek, sumka, çadyrda ulanmagy makul bilýär.
Marka ady: G&E
Dişleriň reňki: özleşdirilip bilner
Fermuar lentasynyň reňki: reňk kartasyna we reňk nusgasyna görä düzülip bilner.
Puller: özleşdirilen
Ölçegi: özleşdirilen
Logotip: müşderiniň dizaýnyna görä düzülen
Mysal: Mugt (ýük ýygnamak)


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Neýlon fermuar

Häzirki wagtda bazarda köp sanly fermuar öndürijileri we üpjün edijileri bar.Fermuar öndürijisini saýlamak üçin göz öňünde tutmaly faktorlaryň üstünden bardyk.Aşakda, dünýäniň beýleki öňdebaryjy markalarynyň arasynda metal fermuarlary üçin G&E fermuarlaryny näme üçin saýlamalydygyňyzy paýlaşmak isleýäris.

1-nji sebäp- Fermuar zynjyry boýunça ýokaryk we aşak süýşmegi üpjün edýän ýöriteleşdirilen fermuar lentalary

2-nji sebäp-Hokary derejeli programma, ýokary derejeli penjekler, jeans, goşlar we sumkalar üçin ajaýyp

3-nji sebäp- Poliester ýüplüklerden, demir simlerden we ş.m. taýýar önümlere çenli bir gezeklik önümçilik prosesi, milli standartda göz öňünde tutulan talaplardan ýokary we has uzak fiziki öndürijiligi üpjün edýän taýýar önümlere çenli.

4-nji sebäp- Halkara derejesinde ykrar edilen ülňülere we aýratyn isleglere laýyklykda dürli synaglara sezewar bolýan ekologiýa taýdan arassa / ýokary hilli metal fermuarlary üpjün edýän milli akkreditlenen gözleg merkezi.

Sebäp # 5- Diş şekillerinde bar bolan köp sanly saýlaw we çeýe gözleg hyzmaty, adaty talaplary has gowy ýerine ýetirmäge kömek edýän güýçli gözleg we gözleg ukyby.

Fermuarlaryň düzüm bölekleri

svasvav
asvb

Arza

Mata

Açyk reňkli matalara gara reňkli fermuarlary tikmäň.
Zyýan we näsazlyk ähtimallygyny azaltmak üçin agramy 12 unsiýadan agyr bolan matalar üçin has uly zip ululyklaryny saýlaň.

Hinguwmagyň usullary

Zipler ferment ýuwmak, daş ýuwmak we ş.m. ýaly ýörite ýuwmak prosesinden geçermi ýa-da köp önüm öndürilmezden has gowy baha berer ýaly, ýuwmagyň usullary barada bize habar beriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler