Zawodyň rulonlarda we böleklerde uzyn zynjyrly neýlon fermuar

Gysga düşündiriş:

Material: neýlon
Dişler: umumy neýlon fermuar
Fermuar görnüşi: ýakyn, açyk we iki taraplaýyn açyk görnüşde edilip bilner
Ulanylyşy: Her dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner, ýöne köplenç sport eşiklerinde, aýakgaplarda, düşeklerde, sumkalarda, çadyrlarda ulanmagy makul bilýär.
Marka ady: G&E
Dişleriň reňki: özleşdirilip bilner
Fermuar lentasynyň reňki: reňk kartasyna we reňk nusgasyna görä düzülip bilner.
Puller: özleşdirilen
Ölçegi: özleşdirilen
Logotip: müşderiniň dizaýnyna görä düzülen
Mysal: Mugt (ýük ýygnamak)


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Neýlon fermuar

Moda dizaýnerleri moda dizaýnynda özboluşly fermuar görkezer, setirleriň modelirleme üýtgemelerine ünsi çeker, energiýa üpjün eder we dürli duýgulary berer.Fermuar toplumynyň bezeg funksiýasy we kostýum üçin peýdaly funksiýa, dürli fermuar emele getirýär, material hem dürli-dürli.Zipperler dizaýnerleriň ulanmagy üçin gowy materialdyr.

Bu görnüşli fermuar, metal materiallar ýetmezçilik edilende döräp, oýlanyp tapyldy.Bu görnüşli material, esasan, arzan bahadan poliester esasly materialdyr we häzirki wagtda bazarda meşhur fermuar görnüşidir.Fermuarlaryň zynjyrly dişleri spiral bolup, fermuar seriýasynda-da aýratyn bir zat, şonuň üçin fiziki görkezijisinde dişiň süýşmeginiň güýji elementi ýok.

Fermuarlaryň düzüm bölekleri

svasvav
asvb

Fermuarlaryň klassifikasiýasy

01 ýakyn
02 açyk
03 iki taraplaýyn açyk
04 iki sany ters çekiji bilen ýakyn
05 iki sany ters çekiji bilen açyk

Näme üçin bizi saýlamaly - Gowy hil

Önümiň hilini üpjün etmek üçin kompaniýamyz, fermuar toplumlaýyn güýç synagy, fermuar kompozit çekiş synagy, duz sepmek synag gutusy, gury we çyg reňk berkligini barlaýjy, ýuwujy synag we beýleki hünär synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan synag laboratoriýasyny döretdi.Şol bir wagtyň özünde el bilen we infragyzyl barlag we ERP ulgamy bilen.Bu, kompaniýamyz tarapyndan öndürilen her bir fermuar çeşmesinden taýýar önüm gatlaklaryna hiliň kepili we yzarlanylyşy ýaly edilip bilner.

QC-ymyz gaty ökde we 8 ýyl bäri bu pudak bilen meşgullanýar.Näsaz önümler müşderilere eltilse, zawoddan çykmazdan ozal birnäçe gezek barlarys.Köpçülikleýin harytlaryň kemçilik derejesi 1/3000-den aşakda bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler