Köp reňkli gyzgyn ýokary hilli suw geçirmeýän neýlon fermuar

Gysga düşündiriş:

Material: neýlon
Dişler: şöhlelendiriji zolak suw geçirmeýän fermuar
Fermuar görnüşi: ýakyn, açyk we iki taraplaýyn açyk görnüşde edilip bilner
Ulanylyşy: Her dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner, ýöne köplenç sport eşiklerinde, aýakgaplarda, düşeklerde, sumkalarda, çadyrlarda ulanmagy makul bilýär.
Marka ady: G&E
Dişleriň reňki: özleşdirilip bilner
Fermuar lentasynyň reňki: reňk kartasyna we reňk nusgasyna görä düzülip bilner.
Puller: özleşdirilen
Ölçegi: özleşdirilen
Logotip: müşderiniň dizaýnyna görä düzülen
Mysal: Mugt (ýük ýygnamak)


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Suw geçirmeýän fermuar

Suw geçirmeýän fermuar esasan ýagyşda ulanylýar, suw geçirmeýän funksiýa oýnap biler.
Suw geçirmeýän fermuar giňden ulanylýar: sowuk eşikler, lykia eşikleri, aşaky kurtka, ýelkenli eşikler, suwa düşülýän kostýum, çadyr, ulag we gaýyk örtügi, ýagyş palto, motosikl ýagyş palto, suw geçirmeýän aýakgap, ýangyn eşigi, sumka, gyssagly eşik, balykçylyk eşigi we beýleki suw geçirmeýän baglanyşykly önümler.

Fermuarlaryň düzüm bölekleri

svasvav
asvb

Gowy suw geçirmeýän fermuar

Suw geçirmeýän fermuarlary saýlanyňyzda göz öňünde tutulmaly esasy faktorlar: önümiň gözelligi we suw geçirmeýän amaly täsiri.Suw geçirmeýän fermuarlary aşakdaky taraplardan göz öňünde tutmaly:

1, suw geçirmeýän fermuar filmi ýyrtylmaýar.
2, tekizlik: fermuarlaryň tekizligi näçe gowy bolsa, suw geçirmeýän fermuarlaryň hili şonça gowy bolar diýip hasaplanýar.
3. Suw geçirmeýän fermuar filminiň üstü tekiz we näzikdir.Derä meňzeş bir tekiz duýgy bilen, ýokary hilli suw geçirmeýän fermuar görnüşi.
4, suw geçirmeýän täsir: tikişiň ululygy suw geçirmeýän fermuaryň suw geçirmeýän täsiri bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr, gaty uly, suw geçirmeýän täsirine bagly däl, suw geçirmeýän fermuaryň manysyny ýitirdi.
5. Suw geçirmeýän fermuarlaryň reňk tapawudy az bolmaly.Fermuar lentasynyň reňkiniň we filmiň üstündäki tapawut 5% -e gözegçilik edilýär.
6. Hyzmat möhleti, suw geçirmeýän fermuar filminiň hili suw geçirmeýän fermuarlaryň hyzmat ediş möhleti bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler